Strona główna

Regulamin rezerwacji i wynajmu

I. Informacje Ogólne.

Szanowni Państwo - będąc naszym Gościem akceptujesz nasz regulamin!       

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).
Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej wynajemapartamentow.com, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

II. Rezerwacje.

1. Klient kontaktuje się telefonicznie, wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.wynajemapartametow.com,  przesyła na adres e-mail: rezerwacje@wynajemapartamentow.com zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji.
2. Apartamenty nad Morzem przesyła na adres e-mail Klienta wstępne potwierdzenie rezerwacji, potwierdza ją telefonicznie lub wiadomością sms. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% wartości pobytu, w ustalonym terminie.
3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie Apartamentów nad Morzem wymaganej przedpłaty.
4. Rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty zadatku za usługę.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Apartamentów nad Morzem telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
       

III. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.
       
1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Apartamentów nad Morzem, jeżeli dostępny ten sam lub inny Apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, sylwester, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Apartamenty nad Morzem uprawnione są do potrącenia wpłaconego zadatku lub całości opłaty za pobyt.
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowa podczas rezerwacji, Apartamenty nad Morzem zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Apartamenty nad Morzem nie zwracają pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. Apartamenty nad Morzem mogą anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Apartamentów nad Morzem (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizaji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty nad Morzem ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego przez niego zadatku.

 

IV. Warunki płatności.

1. Wymagana wpłata zadatku w wysokości 20% wartości pobytu lub całość kwoty w ustalonym terminie.
2. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem w termienie ustalonym z obsługą lub gotówką w dniu przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu w godzinach 9:00 - 17:00 w recepcji przy ulicy Klifowej 1a w Jastrzebiej Górze, dotyczy to wszystkich lokazliacji.
3. Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie od 120,00 PLN do 250,00 PLN (w zależności od zarezerwowanego apartamentu) za serwis, przez co rozumie się sprzątanie i dezynfekcję apartamentu po wyjeżdzie Klienta. 
4. Klient obowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 2,00 PLN/osoba z dobę.
5. Klient przebywający w Apartamencie ze swoim pupilem obowiązany jest do zapłaty za jego pobyt 20,00 PLN/doba oraz do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu, przy składaniu rezerwacji lub przy zameldowaniu w recepcji obiektu. Wszelkie dalsze informacje odnośnie pobytu zwierzęcia otzryamją Państwo w recepcji.
6. Klient rezerwujący łóżeczko turystyczne obowiązany jest do uiszczenia opłaty za nie w wysokości 20,00 PLN za dobę. Pozostałe akcesoria dla Dzieci są bezpłatne.
7. Apartamenty nad Morzem może pobrać opłatę za: dodatkowe usługi sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta, za zameldowanie przed wyznaczonymi godzinami - po akceptacji przez pracownika obiektu lub za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez pracownika obiektu.
     

V. Warunki pobytu.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji, w zależności od dostępności Apartamentu. Zameldowanie odbywa się od godziny 16:00 przez całą dobę, dla wszystkich lokalizacji, w wyjątkowych sytuacjach - Klient po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji, może odebrać/zdać klucz od Pań sprzątających (dotyczy to lokalizacji poza ulicą Klifową).
2. Klient obowiązany jest  do poinformowania pracownika Apartamentów nad Morzem o ewentualnym zagubieniu kluczy od Apartamentu lub wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustalają Apartamenty nad Morzem według własnej kalkulacji.
3. Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż., BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z Apartamentu jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Apartamenty nad Morzem są uprawnione do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego.

4. Obowiązuje zakaz wchodzenia z psem na teren ogrodu i basenu. Za złamanie tego punktu regulaminu Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 100,00 PLN - koszt sprzątannia i dezynfekcji.

5. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, Apartamenty nad Morzem są uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji.

VI.Ochrona danych osobowych RODO.


Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:


1) Administratorem klienta danych osobowych są Apartamenty nad Morzem.
Apartamenty nad Morzem obowiązują się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2) Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Apartamentów nad Morzem.
7) Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
     
   

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług wynajem i sprzedaż apartamentów powierzasz nam swoje informacje.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych są Apartamenty nad Morzem

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmę, zapewniamy ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Zapewniamy gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Umowy. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w zawartej umowie, jak i na dalszych etapach trwania umowy , w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego.

Administrator danych oraz jego dane kontaktowe

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

ul. Klifowa 1 A, Jastrzębia Góra

84-104 Jastrzębia Góra

E-mail:

rezerwacje@wynajemapartamentow.com

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

 1. Cele przetwarzania danych:

  wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

  Podstawy prawne:

  art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

  Okres przetwarzania:

  do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Cele przetwarzania danych:

  pomiary statystyczne  (dalej „statystyka”)
  marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)  produktów i usług  administratora (dalej również „
  marketing własny”).

  Podstawy prawne:

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

  Okres przetwarzania:

  do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 3. Cele przetwarzania danych:

  marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług  podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

  Podstawy prawne:

  art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

  Okres przetwarzania:

  do czasu wycofania zgody

 4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usługi. Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo żądania sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Administratorem. Usunięcie danych osobowych nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz podmioty współpracujące. m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;

 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Drobne, dobre rady

Kliencie, pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;

 • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Administrator. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij